Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης
των Διδακτικών Ενοτήτων Εξ'Αποστάσεως

Γενικά Προαπαιτούμενα  PDF

Η παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων θα γίνεται από το Διαδίκτυο (χωρίς φυσική παρουσία), μέσω ενός απλού φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser).  Επιπλέον, παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Για την παρακολούθηση μιας διδακτικής ενότητας απαιτούνται ορισμένα γενικά προαπαιτούμενα που πρέπει καταρχήν να διαθέτει όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση παρακολούθησης των διδακτικών ενοτήτων. Τα γενικά αυτά προαπαιτούμενα συνοψίζονται στη συνέχεια:

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, του Λειτουργικού Συστήματος Η/Υ (π.χ. Windows, LINUX), ενός προγράμματος φυλλομετρητή ιστοσελίδων, προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου (π.χ. MS Word) και συμπίεσης-αποσυμπίεσης αρχείων καθώς και άλλων βασικών προγραμμάτων.

 • Εξοικείωση στη χρήση εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες. Τέτοια εργαλεία είναι chat, φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων, ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, διαμοιρασμένοι χώροι (shared workspaces). Το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο έχει μεγάλη σημασία καθώς η αλληλεπίδραση του κάθε εκπαιδευόμενου με τους άλλους εκπαιδευόμενους και με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα γίνεται κυρίως με τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων. Να σημειωθεί ότι η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευομένων θα γίνεται κυρίως με τη χρήση φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων και απαιτείται η ανάλογη συχνή συμμετοχή από κάθε εκπαιδευόμενο. Για ασύγχρονη υποβολή ερωτήσεων προς τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό συνιστάται η χρήση του φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων ενώ δεν συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο βασικός λόγος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι επειδή το περιεχόμενο όλων των μηνυμάτων κειμένου του φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων (π.χ. ερωτήσεις εκπαιδευομένων και απαντήσεις του υπευθύνου εκπαιδευτικού) θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσους παρακολουθούν τη διδακτική ενότητα. Αυτό δεν θα ισχύει στην περίπτωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Επαρκής διαθέσιμος χρόνος σε εβδομαδιαία βάση για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Πέραν της μελέτης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού θα απαιτείται ενδεχομένως και αναζήτηση επιπλέον σχετικών πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό.

 • Διαθέσιμος χρόνος για την προετοιμασία εργασιών που πιθανώς θα ανατίθενται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Οι εργασίες θα πρέπει να παραδίδονται βάσει συγκεκριμένων προθεσμιών. Να σημειωθεί ότι ορισμένες εργασίες θα είναι ομαδικές.

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Προσεκτική ανάγνωση των περιγραμμάτων των διδακτικών ενοτήτων, των προαπαιτούμενων και επιθυμητών γνώσεων. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα http://esp.inf.teilam.gr (βασική επιλογή «Μαθήματα»).

Η εκπαιδευτική υποστήριξη θα παρέχεται βάσει ενός συγκεκριμένου σεναρίου σε εβδομαδιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εβδομάδα ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα διαθέτει το εκπαιδευτικό υλικό της κάθε διδακτικής ενότητας. Θα δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους εκπαιδευόμενους για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Οι εκπαιδευόμενοι θα επικοινωνούν με τον διδάσκοντα σύγχρονα και ασύγχρονα μέσω chat και φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων αντίστοιχα για την υποβολή ερωτήσεων. Η επικοινωνία μέσω chat θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων. Η ασύγχρονη επικοινωνία θα γίνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε προκαθορισμένη μέρα (μεταγενέστερη της ημέρας επικοινωνίας μέσω chat) και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει διαθέσιμο ένα τεστ για τη συγκεκριμένη ενότητα στο οποίο και θα κληθούν να απαντήσουν οι εκπαιδευόμενοι.

Η αξιολόγηση όσων παρακολουθούν τις διδακτικές ενότητες θα προκύπτει ως συνδυασμός διαφόρων παραμέτρων (συμμετοχή, αποτελέσματα σε τεστ, εργασίες, κλπ).  

Η κάθε διδακτική ενότητα απαιτεί ορισμένες ειδικότερες προαπαιτούμενες γνώσεις που αναλύονται στην επόμενη παράγραφο «Ειδικά Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Διδακτικών Ενοτήτων Εξ Αποστάσεως».

 

 

Ειδικά Προαπαιτούμενα: 
Προαπαιτούμενες και Επιθυμητές Γνώσεις των Διδακτικών Ενοτήτων PDF

Οι διδακτικές ενότητες απαιτούν ορισμένες γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτουν όσοι επιθυμούν την παρακολούθησή τους. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε διδακτική ενότητα υπάρχουν διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο http://esp.inf.teilam.gr (στη βασική επιλογή «Μαθήματα»). Στη συνέχεια για κάθε διδακτική ενότητα συνοψίζονται οι προαπαιτούμενες και επιθυμητές γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευόμενος:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Αν και θεωρητικά το μάθημα ξεκινά από μηδενική βάση εν τούτοις η καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου απαιτεί τη γνώση βασικών στοιχείων από την επιστήμη της Πληροφορικής όπως είναι η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του επεξεργαστή και της μνήμης, η κωδικοποίηση στο δυαδικό σύστημα και η λογική άλγεβρα, οι έννοιες του bit και του byte και η έννοια του λειτουργικού συστήματος, των βιβλιοθηκών και των εφαρμογών.

  Επιθυμητές γνώσεις: Η απόδοση των εκπαιδευομένων θεωρείται πως θα βελτιωθεί σημαντικά εάν οι εκπαιδευόμενοι είναι απόφοιτοι τεχνολογικής κατεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» όπου αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες των γλωσσών προγραμματισμού (μεταβλητές και συναρτήσεις, εντολές συνθήκης και διακλάδωσης, η έννοια της ροής του προγράμματος) και αναπτύσσονται τεχνικές όπως ο προγραμματισμός σε ψευδογλώσσα (δηλαδή η ανάπτυξη ψευδοκώδικα) και η χρήση διαγραμμάτων ροής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές έννοιες πληροφορικής  (ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, αρχεία,  προγράμματα, διαδίκτυο, κ.α).

  Επιθυμητές γνώσεις: Στοιχεία θεωριών μάθησης, μεθοδολογίες κωδικοποίησης – συμπίεσης ήχου και εικόνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις γνωριμίας με τους υπολογιστές.

  Επιθυμητές γνώσεις: Θεμελιώδεις έννοιες σχεδιασμού αλγορίθμων και γλωσσών προγραμματισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: διαδικαστικός προγραμματισμός

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: αλγόριθμοι και σχεδιασμός αλγορίθμων

  Επιθυμητές γνώσεις: Γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Pascal ή C), βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής Η/Υ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: λειτουργικά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών, προγραμματισμός

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: λογική σχεδίαση, εισαγωγή στους υπολογιστές, προγραμματισμός.

  Επιθυμητές γνώσεις: οργάνωση υπολογιστών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση HTML και SQL. Πολύ καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων. Γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Γνώση ανάπτυξης βάσης δεδομένων με σύστημα διαχείρισης ΒΔ (πχ Access, MySQL, MS SQL Server κ.α).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: λειτουργικά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών, μαθηματική ανάλυση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Επιθυμητές γνώσεις: ο χρήστης θα είναι καλό να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, την οργάνωση της διδασκαλίας και την έννοια του προγράμματος σπουδών, καθώς και απλές και γενικές γνώσεις πληροφορικής (εφαρμογές, γλώσσες προγραμματισμού, διαδίκτυο).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: για πτυχιούχους ή φοιτητές Πληροφορικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: για πτυχιούχους ή φοιτητές Πληροφορικής

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Δίκτυα Υπολογιστών

  Επιθυμητές γνώσεις: Θεωρία επικοινωνιών, ψηφιακή επεξεργασία σήματος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΈΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές έννοιες πληροφορικής, βασικές έννοιες άλγεβρας, πιθανοτήτων / στατιστικής.

  Επιθυμητές γνώσεις: Βασικά στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – UML

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα.

  Επιθυμητές γνώσεις: Γλώσσες Περιγραφής Hardware, UML, C.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών.

  Επιθυμητές γνώσεις: Δικτυακός Προγραμματισμός, Χρήση & διαχείριση δικτυακών συσκευών.

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές έννοιες πληροφορικής, προγραμματισμού και βιολογίας.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Σχεδίαση VLSI, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική, Ψηφιακά αναλογικά κυκλώματα.

  Επιθυμητές γνώσεις: Σχεδιαστικό περιβάλλον Cadence, Σχεδιαστικό περιβάλλον  OrCAD, Τεχνική Ορολογία Μικροηλεκτρονικής, Αγγλικά.  

 

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Εκαπιδευομένων  PDF

Η λίστα με τους επιλεγέντες εκπαιδευόμενους για τις διδακτικές ενότητες θα προκύψει βάσει ορισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής κρίνονται αναγκαία διότι οι περισσότερες από τις διδακτικές ενότητες συσχετίζονται με προαπαιτούμενες ή και επιθυμητές γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτουν όσοι επιθυμούν την παρακολούθησή τους. Επιπλέον κάθε διδακτική ενότητα πρέπει να παρακολουθείται από 20 το πολύ άτομα.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευομένων ανά διδακτική ενότητα. Να σημειωθεί ότι ένα επιπλέον κριτήριο θα αποτελέσει και η επιμελής παρακολούθηση διδακτικών ενοτήτων προηγούμενων κύκλων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (γ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Κατά την επιλογή των εκπαιδευομένων θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς (λόγω της φύσης του μαθήματος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (γ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πληροφορικής

  (δ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Καθηγητές Πληροφορικής

  (γ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με Πληροφορική

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (γ) Καθηγητές Πληροφορικής

  (δ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Καθηγητές Πληροφορικής

  (γ) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

  (δ) Φοιτητές τμημάτων Ηλεκτρονικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής με προτίμηση σε όσους είναι καθηγητές σχολείων

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

  α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

  (γ) Απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ Επιστημών Υγείας

  (δ) Απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΈΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής.

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

  (γ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πληροφορικής

  (δ) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – UML

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής.

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής.

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής,

  (β) Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικών Επιστημών

ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

  (α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής

  (β) Φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής

  (γ) Σπουδαστές ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής