Το μάθημα «Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Σχεδιασμού Συστημάτων - UML» έχει ενταχθεί στο τρίτο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Η κατανόηση της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και σχεδίασης και η εκμάθηση της σχετικής γλώσσας UML.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις βασικές αρχές του. 

     Ενότητα 2

      Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση 

     Ενότητα 3

      Εισαγωγή στη UML

  • Στόχοι της UML, Πεδίο Εφαρμογής, Χαρακτηριστικά της UML, Συμβολισμοί στη UML, Στοιχεία των διαγραμμάτων, Διαχείριση μοντέλων.

     Ενότητα 4

      Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης

  • Χαρακτήρες, Σχέσεις περιπτώσεων χρήσης.

     Ενότητα 5

      Διαγράμματα κλάσεων – Βασικές Έννοιες

  • Συσχετίσεις, Χαρακτηριστικά, Λειτουργίες, Γενικεύσεις.

     Ενότητα 6

      Διαγράμματα ακολουθίας και Διαγράμματα συνεργασίας

     Ενότητα 7

      Διαγράμματα κλάσεων – Προχωρημένες έννοιες

  • Στερεότυπα, Συσσωμάτωση και Σύνθεση, Διασυνδέσεις και Αφηρημένες κλάσεις, Πραγματοποιήσεις.

     Ενότητα 8

      Πακέτα

     Ενότητα 9

      Διαγράμματα κατάστασης και Διαγράμματα δραστηριότητας

     Ενότητα 10

      Διαγράμματα υλοποίησης

Προαπαιτούμενες γνώσεις: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

 

Επιθυμητές γνώσεις: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

 

Βιβλιογραφία:

  1. M. Fowler & K. Scott, UML Distilled, Pearson Education, 2003.

  2. Pressman, R.S., Software Engineering-A Practitioners Approach, McGraw-Hill 4th Edition, 2000.

  3. Βεσκούσης, Β., Τεχνολογία Λογισμικού Ι, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πάτρα 2000.