Το μάθημα «Σχεδιασμός Δικτύων» έχει ενταχθεί στο τρίτο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων δεδομένων επιχειρήσεων (Enterprise Information Networks). Θα παρουσιαστούν μέθοδοι ανάλυσης των απαιτήσεων των εφαρμογών από τη δικτυακή υποδομή και το μοντέλο κίνησης της πληροφορίας που δημιουργείται από τις εφαρμογές. Θα μελετηθούν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1

      Ανασκόπηση Τεχνολογιών Δικτύου 

 • Περιγραφή των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

 • Εισαγωγή στις φάσης σχεδίασης και ανάπτυξης δικτύων

 • Ανασκόπηση βασικών εννοιών Δικτύων Δεδομένων

 • Οι στοίβες πρωτοκόλλων ISO/OSI & TCP/IP

     Ενότητα 2

      Αρχές Σχεδίασης Δικτύων Η/Υ 

 • Εισαγωγή στις φάσης σχεδίασης και ανάπτυξης δικτύων

 • Σύγχρονες τάσεις & μεθοδολογίες σχεδίασης δικτύων

 • Εισαγωγή στις τεχνολογίες τοπικών δικτύων

 • Βασικές αρχές δρομολόγησης & μεταγωγής
     Ενότητα 3

      Ανάλυση Απαιτήσεων χρήστη, τεχνικών στόχων & περιορισμών

 • Χρήση Top-Down Μεθοδολογίας Σχεδίασης

 • Ανάλυση Επιχειρηματικών Στόχων

 • Ανάλυση Επιχειρηματικών Περιορισμών

 • Ανάλυση Τεχνικών Στόχων

 • Συμβιβασμοί στη σχεδίαση δικτύου

     Ενότητα 4

      Χαρακτηρισμός υπάρχουσας Υποδομής & Κίνησης Δικτύου

 • Χαρακτηρισμός υπάρχουσας υποδομής

 • Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας της υπάρχουσας υποδομής

 • Εργαλεία ανάλυσης & χαρακτηρισμού υπάρχουσας υποδομής

 • Χαρακτηρισμός Ροής Κίνησης

 • Χαρακτηρισμός Φόρτου Κίνησης

 • Χαρακτηρισμός Συμπεριφοράς Κίνησης

 • Χαρακτηρισμός Απαιτήσεων σε Ποιότητα Υπηρεσίας

     Ενότητα 5

      Σχεδίαση Τοπολογίας Δικτύου

 • Ιεραρχικός Σχεδιασμός Δικτύου

 • Εφεδρικές Τοπολογίες Σχεδίασης Δικτύου (Redundant Network Design Topologies)

 • Σχεδίαση Δικτύων αποτελούμενη από υπομονάδες

 • Σχεδιασμός Τοπολογίας ενός Enterprise Network

 • Σχεδιασμός Ασφαλούς τοπολογίας δικτύου

     Ενότητα 6

      Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Διευθυνσιοδότησης & Δρομολόγησης

 • Κατευθύνσεις ανάθεσης δικτυακών διευθύνσεων

 • Χρήση Ιεραρχικού μοντέλου ανάθεσης διευθύνσεων

 • Σχεδιασμός μοντέλου ονοματολογίας

 • Επιλογή πρωτοκόλλων μεταγωγής & γεφύρωσης

 • Επιλογή πρωτοκόλλων δρομολόγησης

     Ενότητα 7

      Ανάπτυξη στρατηγικών Ασφάλειας & Διαχείρισης Δικτύου

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση Ασφάλειας Δικτύου

 • Μηχανισμοί Ασφαλείας

 • Αρθρωτή σχεδίαση ασφάλειας δικτύου

 • Εισαγωγή στη διαχείριση Δικτύου

 • Διαδικασίες διαχείρισης δικτύου

 • Αρχιτεκτονικές διαχείρισης δικτύου

 • Επιλογή πρωτοκόλλων διαχείρισης δικτύου

 • Επιλογή εργαλείων για διαχείριση δικτύου

     Ενότητα 8

      Συσκευές & τεχνολογίες Τοπικών Δικτύων

 • Σχεδίαση καλωδίωσης για LAN

 • Τεχνολογίες LAN

 • Παράδειγμα σχεδίαση τοπικού δικτύου

     Ενότητα 9

       Συσκευές & τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής

 • Τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης

 • Επιλογή συσκευών απομακρυσμένης πρόσβασης

 • Τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής

 • Παράδειγμα σχεδίασης δικτύου ευρείας περιοχής

     Ενότητα 10

      Σχεδίαση Εικονικών Δικτύων

 • Εισαγωγή στα Εικονικά Δίκτυα

 • Κατηγορίες Εικονικών δικτύων

 • Αρχές σχεδίασης Εικονικών Δικτύων

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών.

 

Επιθυμητές γνώσεις: Δικτυακός Προγραμματισμός, Χρήση & διαχείριση δικτυακών συσκευών.

 

Βιβλιογραφία:

 1. P.Oppenheimer, "Τop Down Network Design", 2nd ed., Cisco Press, 2004.

 2. J. D. McCabe, "Practical Network Analysis and Design",  2nd ed., Morgan Kaufman, 2003.

 3. Cisco Staff, "Cisco CCNA Exam 640-607 Certification Guide", Cisco Press, 2002.

 4. Cisco Staff, "Cisco CCIE Fundamentals: Network Design and Case Studies", Cisco Press, 2000. 

 5. M. Sportack, "IP Routing Fundamentals", Cisco Press, 1999.

 6. M. Pióro, D. Medhi, "Routing Flow and Capacity Design in Communication and Computer Networks", Morgan Kaufmann, 2004.

 7. D. Bertsekas, R. Gallager, "Data Networks", Prentice Hall, 1994.