Το μάθημα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» έχει ενταχθεί στο τρίτο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Η κατανόηση της έννοιας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επαφή με διάφορες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κατανόηση των μερών από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι λόγοι για τους οποίου επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Η νομοθεσία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1
 • Εισαγωγή (Έννοιες, ιστορικό, εξέλιξη)

 • Ορολογία που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο
     Ενότητα 2
 • Κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων (καταστήματα αγοράς αγαθών, online δημοπρασίες κ.λ.π.)

     Ενότητα 3
 • Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικών αγορών και στρατηγικές

     Ενότητα 4
 • Μarketing – Προβολή και διαφήμιση ηλεκτρονικών καταστημάτων

     Ενότητα 5
 • Περιγραφή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (κατάλογοι, αναζητήσεις, καλάθι αγορών κ.λ.π.).

     Ενότητα 6
 • Παράμετροι επιτυχίας – αποτυχίας επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου

     Ενότητα 7
 • Η νομοθεσία που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

     Ενότητα 8
 • Παρουσίαση διαφόρων γνωστών ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ανάλυση των μοντέλων που ακολουθούν

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καμία, το μάθημα είναι αρκετά απλό και δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο  για την κατανόησή του.

 

Επιθυμητές γνώσεις: Επαφή με το Διαδίκτυο (Surfing, Λειτουργία browsers).

Βιβλιογραφία:

 1. Introduction to E-Commerce, Rayport/Jeffrey/Jaworski/Bernard, Mc Graw Hill.

 2. Economics and E-Commerce, Miller/Roger/Jentz/Gaylord, Thomson Learning.

 3. The economics of e-commerce and networking decisions, Palgrave MacMillan.

 4. E-commerce and the law: the legal implications of doing business online, Sparrow/Andrew, Pearson Professional Education.

 5. The e/commerce book, Korper/Steffano/Ellis/Juanita, Elsevier.

 6. E-commerce basics, Davis/William/Benamati/John, Pearson Higher Education Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Rosen, ΔΙΑΥΛΟΣ.

 7. Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κατσουλάκος.

 8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Αρχές εξέλιξης, Turban, Γκιούρδας.

 9. Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Αλεξανδρίδου.