Το μάθημα «Βιοπληροφορική» έχει ενταχθεί στο τρίτο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με το δυναμικά αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο  της Βιοπληροφορικής. Ένα γνωστικό πεδίο στο οποίο η σύμπραξη της Βιολογίας με την Πληροφορική, τη Φυσική και τα Μαθηματικά εξερευνά νέους τρόπους για την προσέγγιση των βιολογικών προβλημάτων. 

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1
 • Εισαγωγικά θέματα μοριακής βιολογίας, γενωμικής και βιοπληροφορικής

     Ενότητα 2
 • Βάσεις βιολογικών δεδομένων

     Ενότητα 3
 • Εύρεση ομοιοτήτων σε ακολουθίες πρωτεϊνών και DNA

     Ενότητα 4
 • Ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων ακολουθιών πρωτεϊνών και DNA

     Ενότητα 5
 • Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών και εφαρμογές 

     Ενότητα 6
 • Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής και διαμεμβρανικών πρωτεϊνών

     Ενότητα 7
 • Πρόγνωση τριτοταγούς δομής

     Ενότητα 8
 • Θέματα μοριακής μοντελοποίησης

     Ενότητα 9
 • Θέματα θεωρητικής και υπολογιστικής γονιδιωματικής

     Ενότητα 10
 • Υπολογιστικός σχεδιασμός φαρμάκων

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές έννοιες πληροφορικής, προγραμματισμού και βιολογίας

 

Επιθυμητές γνώσεις: Επαφή με το Διαδίκτυο (Surfing, Λειτουργία browsers).

Βιβλιογραφία:

 1. A.D. Baxevanis & B.F.F Ouellette «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ένας Πρακτικός Οδηγός για την Ανάλυση Γονδίων και Πρωτεϊνών». Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, 2004.

 2. David W. Mount “Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis (Genome Analysis)” Cold Spring Harbor Laboratory Press.

 3. Σημειώσεις διδασκόντων.