Το μάθημα «Ασύρματα Δίκτυα» έχει ενταχθεί στο τρίτο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε ασύρματα δίκτυα, όχι τόσο εμβαθύνοντας στην θεωρία επικοινωνιών (Communications theory) αλλά επιμένοντας στην αρχιτεκτονική και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή, το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές και τις τάσεις  της βιομηχανίας στην περιοχή των ασύρματων δικτύων.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1

      Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα 

 • Διαφορές μεταξύ ασύρματων και ενσύρματων δικτύων

 • Βασικές παράμετροι σύγκρισης ασυρμάτων δικτύων

 • Εξέλιξη και δημιουργία ασύρματων δικτύων πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς

 • Κατηγοριοποίηση ασύρματων πρωτοκόλλων ανάλογα με τις εφαρμογές και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά

     Ενότητα 2

      Ασύρματα προσωπικά δίκτυα χαμηλής ταχύτητας (PANs) 

 • Bluetooth: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές.

 • Λειτουργία πρωτοκόλλου

 • Εφαρμογές, Αγορά

     Ενότητα 3

      Ασύρματα τοπικά δίκτυα χαμηλής ταχύτητας (Low-speed LANs)

 • ΙΕΕΕ 802.11b: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές.

 • Σύγκριση μεταξύ Bluetooth και 802.11b – Συνύπαρξη (Coexistence)

 • Εφαρμογές

     Ενότητα 4

      Ασύρματα δίκτυα για οικιακές εφαρμογές

 • HomeRF: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές

 • Σύγκριση Bluetooth, 802.11b και HomeRF

     Ενότητα 5

      Aσύρματα δίκτυα υψηλής ταχύτητας (High-speed LANs)

 • ΙΕΕΕ 802.11g: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές. Σύγκριση με 802.11b

 • ΙΕΕΕ 802.11a: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές. Σύγκριση με 802.11b και 802.11g

 • ΙΕΕΕ 802.11n: Εφαρμογές, τάσεις βιομηχανίας και αγοράς

 • HIPERLAN/2: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές. Σύγκριση με 802.11a

     Ενότητα 6

      Aσύρματα κυψελωτά δίκτυα γενιάς 2 και 2.5

 • GSM: Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές

 • Εφαρμογές, Αγορά

     Ενότητα 7

      Aσύρματα κυψελωτά δίκτυα 3ης γενιάς (3G)

 • Universal Mobile Telecommunications System (UMTS): Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές

 • Εφαρμογές, Αγορά

     Ενότητα 8

      Σύνοψη ασύρματων δικτύων

 • Συνοπτική παρουσίαση όλων των πρωτοκόλλων

 • Συγκριτικά γραφήματα των τεχνικών χαρακτηριστικών των ασυρμάτων τεχνολογιών

 • Διείσδυση στην παγκόσμια αγορά: Προϊόντα και Υπηρεσίες

 • Μελλοντικές ανάγκες και εφαρμογές

     Ενότητα 9

      Αξιολόγηση      

     Ενότητα 10

      Αξιολόγηση      

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Δίκτυα Υπολογιστών.

 

Επιθυμητές γνώσεις: Θεωρία επικοινωνιών, ψηφιακή επεξεργασία σήματος

 

Βιβλιογραφία:

 1. Theodore S. Rappaport: “Wireless Communications: Principles and Practice”, Prentice Hall 2002.