Το μάθημα «Προγραμματισμός Ι» έχει ενταχθεί στο δεύτερο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία προγραμματισμού με γλώσσες συναρτησιακού (δομημένου) προγραμματισμού. Η παρουσίαση γίνεται χρησιμοποιώντας  τη γλώσσα C. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να ετοιμάσουν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C οποιαδήποτε εφαρμογή και επιπλέον να χρησιμοποιήσουν με μικρό διάστημα προσαρμογής οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δομημένου προγραμματισμού.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1

      Γνωριμία με τη C (1)

 • Το ελάχιστο πρόγραμμα

 • Τρόπος γραφής, σχόλια

 • Βασικά στοιχεία για την είσοδο και την έξοδο

 • Σταθερές, πίνακες

 • Γνωριμία με τις συναρτήσεις
     Ενότητα 2

      Γνωριμία με τη C (2)

 • Μεταβλητές και ακέραιοι, ονόματα μεταβλητών

 • Bits και χαρακτήρες

 • Τύποι και τελεστές, μετατροπές τύπων

 • Λογικές εκφράσεις, Τελεστές

 • Προτεραιότητα υπολογισμών
     Ενότητα 3

      Δομές ελέγχου

 • Η έννοια του μπλοκ εντολών

 • If else / else if / switch

 • while / for / do while

 • break / continue

 • Δομημένος προγραμματισμός vs goto και labels
     Ενότητα 4

      Συναρτήσεις – εμβέλεια μεταβλητών

 • Πέρασμα με τιμή – τοπικές μεταβλητές

 • Επιστροφή τιμής

 • Συναρτήσεις με τύπο

 • Εμβέλεια μεταβλητών – static και register

 • Αναδρομή

 • Εντολές προεπεξεργαστή
     Ενότητα 5

      Πίνακες και συμβολοσειρές

 • Συμβολοσειρές (strings)

 • Συναρτήσεις strings

 • Πίνακες ακεραίων – πραγματικών

 • Πίνακες σαν ορίσματα συναρτήσεων

 • Πολυδιάστατοι πίνακες
     Ενότητα 6

      1η εβδομάδα αξιολόγησης

     Ενότητα 7

      Δείκτες

 • Δείκτες και διευθύνσεις

 • Δείκτες και ορίσματα

 • Δείκτες και πίνακες

 • Αριθμητική δεικτών

 • Δείκτες συναρτήσεων

 • Περίπλοκες δηλώσεις
     Ενότητα 8

      Είσοδος – έξοδος

 • Stdio.H

 • Διαφορές DOS/Unix/Windows

 • Formatted είσοδος - έξοδος

 • Λίστα ορισμάτων

 • Προσπέλαση αρχείων

 • stderr – stdout – stdin

 • είσοδος – έξοδος γραμμών
     Ενότητα 9

      Επεξεργασία αρχείων

 • Ορίσματα main

 • Αρχεία κειμένου

 • Εγγραφή και ανάγνωση χαρακτήρων

 • Open – create – close – unlink

 • Binary αρχεία

 • Αναζήτηση (seek)

     Ενότητα 10

      Εγγραφές και ενώσεις

 • Δήλωση τύπου typedef

 • Struct – πίνακες δομών – δείκτες σε δομές – πολυεπίπεδες δομές

 • Union – Ενώσεις

 • Πεδία bit

     Ενότητα 11

      Διαχείριση μνήμης

 • Δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης

 • Πίνακες δεικτών

 • Δείκτες πινάκων

 • Λίστες

 • Δισδιάστατες δομές δεδομένων
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις γνωριμίας με τους υπολογιστές.

 

Επιθυμητές γνώσεις: Καλή γνώση χειρισμού λειτουργικών συστημάτων (Windows και Unix).

 

Βιβλιογραφία:

 1. KernighamD.M. Ritchie “H Γλώσσα Προγραμματισμού C - ΑNSI C”, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, 1990.

 2. Waite Group, “C: Βήμα προς Βήμα”, Εκδόσεις: Γκιούρδας.

 3. Deitel & Deitel, “C Προγραμματισμός”, Εκδόσεις: Γκιούρδας, 2003.

 4. H. Schildt, Οδηγός της C 3rd edition, Εκδόσεις: Γκιούρδας.