Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας» έχει ενταχθεί στο δεύτερο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μια γενική θεώρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά τους στη  φροντίδα υγείας, να δώσει τη δομή και τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών λογισμικού στο περιβάλλον του Νοσοκομείου, να περιγράψει λειτουργικά τα Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Λήψης απόφασης καθώς και να δώσει τα χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας στους χώρους υγείας. Στόχος επίσης είναι να γίνει μια προσέγγιση για το μέλλον των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας με παράλληλη αναφορά στα θέματα ασφαλείας τους, με έμφαση κυρίως στην ασφάλεια συστημάτων βάσεων δεδομένων. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν στοιχεία για τις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής καθώς και για τους τρόπους Τηλεκπαίδευσης στους χώρους Υγείας και Πρόνοιας.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

     Ενότητα 2

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

     Ενότητα 3

Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Λήψης Απόφασης

     Ενότητα 4

Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας και Εργαστηριακά Πληροφοριακά   Συστήματα

     Ενότητα 5

Συστήματα Ψηφιακής Αρχειοθέτησης, Μετάδοσης και Επεξεργασίας  Βιολογικών Εικόνων

     Ενότητα 6

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας

     Ενότητα 7

Ποσοτικοί Δείκτες στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

     Ενότητα 8

Προστασία και Ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας – Ιατρικό Απόρρητο

     Ενότητα 9

Τηλεϊατρική – Τηλε-εκπαίδευση στους Χώρους Υγείας

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Για πτυχιούχους ή φοιτητές πληροφορικής.

 

Επιθυμητές γνώσεις: -

 

Βιβλιογραφία:

  1. Ι. Α. Αποστολάκης, Συστήματα Πληροφορικής Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 1999.

  2. Γ. Δουκίδης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1994.

  3. Α. Δημητριάδης, Διοίκηση - Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998.

  4. Δ. Τριανταφυλλίδης, Ποσοτικοί Δείκτες στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 2001.