Το μάθημα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» έχει ενταχθεί στο δεύτερο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Το μάθημα έχει σαν στόχο την παρουσίαση της τεχνολογίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) με έμφαση στην υπολογιστική τους διάσταση. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν τα ακόλουθα θέματα που αφορούν στα συστήματα αυτά: γεωγραφικά δεδομένα - φύση, πηγές, μέθοδοι συλλογής, αρχιτεκτονικές ΣΓΠ, μοντέλα αναπαράστασης της πραγματικότητας και μοντέλα γεωγραφικών δεδομένων, λειτουργίες ανάλυσης των γεωγραφικών δεδομένων, στοιχεία υπολογιστικής γεωμετρίας, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, συστήματα συντεταγμένων και χαρτογραφικές προβολές, δομές χωρικών δεδομένων και στρατηγικές εκτέλεσης γεωγραφικών λειτουργιών, εμπορικά ΣΓΠ και εισαγωγή στην Oracle Spatial, συμβατικές και αναδυόμενες εφαρμογές ΣΓΠ.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1
 • Εισαγωγή στα ΣΓΠ. 

 • Φύση των Γεωγραφικών Δεδομένων.

     Ενότητα 2
 • Μοντέλα Γεωγραφικών Δεδομένων

     Ενότητα 3
 • Λειτουργίες Γεωγραφικής Ανάλυσης. Αρχιτεκτονικές ΣΓΠ.

     Ενότητα 4
 • Υποστήριξη Γεωγραφικών Λειτουργιών

     Ενότητα 5
 • Σχήμα και μέγεθος της Γης. 

 • Συστήματα Αναφοράς.

     Ενότητα 6
 • Χαρτογραφικές προβολές. 

 • Συστήματα απεικονίσεων. 

 • Το σύστημα GPS.

     Ενότητα 7
 • Χωρικές Δομές Δεδομένων 

     Ενότητα 8
 • Προηγμένες Εφαρμογές ΣΓΠ – Υπηρεσίες Θέσης (LBS)

     Ενότητα 9
 • Εμπορικά ΣΓΠ και ΣΔ (Χωρικών) ΒΔ. 

 • Εισαγωγή στην Oracle Spatial.

     Ενότητα 10
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή στα ΣΓΠ

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Για πτυχιούχους ή φοιτητές πληροφορικής.

 

Επιθυμητές γνώσεις: -

 

Βιβλιογραφία:

 1. Ε. Στεφανάκης, 2003, Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 2. P.Rigaux, M. Scholl, A. Voisard, 2002. Spatial Databases with Application to GIS. Morgan Kaufmann.

 3. S.Shekharand S. Chawla, 2002. Spatial Databases: A Tour. Pearson Education. [http://www.cs.umn.edu/Research/shashi-group/Book/].

 4. M. Worboys, M. Duckham (Eds), 2004, GIS: A Computing Perspective, 2nd Edition, CRC Press.