Το μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» έχει ενταχθεί στο δεύτερο επίπεδο μαθημάτων. 

Στόχοι μαθήματος: Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση του μαθητή με έννοιες που συσχετίζονται με τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το υλικό που παρουσιάζεται δεν αναφέρεται μόνο σε τεχνικές διδασκαλίας και μετάδοσης γνώσης (οι οποίες προφανώς είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται και για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων) αλλά επεκτείνεται και σε έννοιες που αφορούν αποκλειστικά την Επιστήμη της Πληροφορικής όπως είναι η δομή και οργάνωση του σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής, και η σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο τελευταίο τμήμα του μαθήματος αναλύονται έννοιες που αφορούν την χρήση υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής για τη διεξαγωγή διαλέξεων με τη μέθοδο της μεθόδου από απόσταση καθώς και με­θοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

     Ενότητα 1
 • Το πλαίσιο και οι φάσεις ένταξης της Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση

 • Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο και εποπτικό μέσο διδασκαλίας

 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην εκπαίδευση
     Ενότητα 2
 • Αρχές σχεδιασμού ενός προγράμματος σπουδών Πληροφορικής

 • Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 • Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Η Πληροφορική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
     Ενότητα 3
 • Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας με Η/Υ

 • Μάθηση μέσω ενίσχυσης

 • Μάθηση μέσω κατανόησης

 • Εποικοδομική και συνεργατική μάθηση

 • Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης

 • Πρότυπα εισαγωγής της Πληροφορικής στην εκπαίδευση (τεχνοκεντρικό, ολοκλη­ρωμένο και πραγματολογικό πρότυπο)
     Ενότητα 4
 • Εισαγωγή στα περιβάλλοντα μάθησης – στόχοι και αποτελέσματα

 • Τύποι και μορφές εργαλείων μάθησης στην Πληροφορική (online books, πολυμεσικές εφαρμογές, διαδραστικό υλικό, διαδίκτυο)

 • Χρήση των εργαλείων μάθησης στις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος

 • Σχεδίαση και αξιολόγηση εργαλείων μάθησης
     Ενότητα 5
 • Οι έννοιες του αλγορίθμου και του προγράμματος – δομημένος προγραμματισμός

 • Ο προγραμματισμός ως γνωστική δραστηριότητα

 • Αναγκαίες δεξιότητες για το μάθημα του προγραμματισμού

 • Μοντέλα μάθησης προγραμματισμού

 • Διδακτική του προγραμματισμού (η έννοια της μεταβλητής, δομές ελέγχου και επανάληψης, διαδικασίες και αναδρομή)
     Ενότητα 6
 • Αρχές σχεδιασμού υλικού εξετάσεων

 • Τύποι και κατηγορίες γραπτών και εργαστηριακών εξετάσεων (ελεύθερο κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, πολλαπλές απαντήσεις, αντιστοίχηση θεμάτων)

 • Διεξαγωγή εξετάσεων μέσα από το παγκόσμιο διαδίκτυο

 • Βαθμολόγηση απαντήσεων (χειρωνακτική και αυτόματη)

 • Quiz, case studies και συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού
     Ενότητα 7
 • Εισαγωγή – η αναγκαιότητα της χρήσης του εργαστηρίου Πληροφορικής

 • Διαστάσεις και οργάνωση του χώρου

 • Συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντος – εργονομία

 • Λογισμικό σχολικού εργαστηρίου (λειτουργικό σύστημα, πακέτα εφαρμογών, λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου δικτύου)

 • Εγκατάσταση, λειτουργία, επέκταση και συντήρηση.
     Ενότητα 8
 • Εισαγωγή – εκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία

 • Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού (γλώσσες προγραμματισμού, πακέτα εφαρμογών, παιγνίδια, εικονικά εργαστήρια, εικονική πραγματικότητα, κ.λ.π.)

 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή και σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής

 • Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
     Ενότητα 9
 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες (επικοινωνία μέσω υπολογιστή, τηλεματική, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας)

 • Τρόποι χρήσης του δικτύου στην εκπαίδευση από απόσταση

 • Τηλεδιάσκεψη, χρήση γραπτού κειμένου, ήχου και video

 • Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία

 • Παρουσίαση των εφαρμογών ClassPoint, NetMeeting και CU-SeeMe

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, ομάδες συζητήσεων και ταχυδρομικές λίστες

 • Αναγκαίος εξοπλισμός για την εκπαίδευση από απόσταση (σύνθεση και κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας)

 • Μορφή και τρόπος λειτουργίας τηλετάξεων

 • Τρόποι εξέτασης και αξιολόγησης στην εκπαίδευση από απόσταση
     Ενότητα 10
 • Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Διδασκαλία της Πληροφορικής σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καμία, το μάθημα είναι αρκετά απλό και δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο  για την κατανόησή του.

 

Επιθυμητές γνώσεις: ο χρήστης θα είναι καλό να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, την οργάνωση της διδασκαλίας και την έννοια του προγράμματος σπουδών, καθώς και απλές και γενικές γνώσεις πληροφορικής (εφαρμογές, γλώσσες προγραμματισμού, παγκόσμιο διαδίκτυο).

Βιβλιογραφία:

 1. Β. Κόμης Διδακτική της Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001.

 2. Β. Κόμης, Α. Μικρόπουλος, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001.

 3. Α.Ράπτης, Α. Ράπτη, Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορικής, Αθήνα, Τόμος Ι/ΙΙ, 2002.

 4. Α. Κόλλια, Οι υπολογιστές στην Διδασκαλία και τη Μάθηση, Εκδόσεις Ελλην, 1999.

 5. Α. Κυριαζής, Σ. Μπακογιάννης, Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2003.

 6. Π. Πρέζας, Θεωρίες μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.

 7. Χ. Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πιερρακέας, Π. Πιντέλας, Το εκπαιδευτικό Λογισμικό και η αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2003.

 8. Ν. Αβούρης κ.α, Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαί­δευση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000.