Μαθήματα

Στα πλαίσια του έργου θα διδαχθούν ορισμένα μαθήματα Πληροφορικής εξ' αποστάσεως. Η διδασκαλία θα βασιστεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Blackboard. Με βάση το βαθμό δυσκολίας τους, τα συγκεκριμένα μαθήματα έχουν χωριστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Στη συνέχεια παρατίθεται η λίστα των μαθημάτων ανά επίπεδο ενώ για κάθε μάθημα παρατίθεται και το στάδιο στο οποίο θα είναι διαθέσιμο.

 

 

Επίπεδο 1

Βασικές Έννοιες Διαδικτύωσης

Λειτουργικά Συστήματα

Εφαρμογές Πολυμέσων στην Εκπαίδευση

 

 

Επίπεδο 2

Βάσεις Δεδομένων

Προγραμματισμός με C

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ασφάλεια - Κρυπτογραφία

Διδακτική της Πληροφορικής

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

 

 

Επίπεδο 3

Ασύρματα Δίκτυα

Κωδικοποίηση Δεδομένων: Έλεγχος, Διόρθωση Σφαλμάτων, Συμπίεση, Κρυπτογραφία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Σχεδιασμού Συστημάτων - UM

Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems)

Σχεδιασμός Δικτύων

Σχεδίαση VLSI

Βιοπληροφορική

Τεχνικές Αναζήτησης Δεδομένων στο Διαδίκτυο