Σκοποί Έργου

Το έργο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας» υλοποιείται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας στα Πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (Γ' Κ.Π.Σ.), Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών & Διεύρυνση», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.γ. «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Η  έναρξη του έργου έγινε στις 10/04/2003 και η προγραμματισμένη λήξη θα είναι στις 31/08/2008.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι βασικοί στόχοι του έργου εντοπίζονται:

  • στη διαμόρφωση ανεξάρτητου κύκλου σπουδών ο οποίος θα περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες Πληροφορικής και διεπιστημονικές με χρήση Πληροφορικής διαφόρων επιπέδων ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να επιλέξει από ένα σύνολο γνωστικών αντικειμένων,

  • την ανάπτυξη και υλοποίηση της τεχνολογίας στο δίκτυο του Ιδρύματος ώστε τα παραπάνω να μπορούν να προσφέρονται εξ αποστάσεως και

  • τη δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για την παροχή της υπηρεσίας αυτής με την ταυτόχρονη αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος.

Για την εκπαιδευτική υποστήριξη του έργου προσλήφθηκαν Επιστημονικές Ομάδες μελών ΔΕΠ και ΕΠ από Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Πατρών) καθώς και Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων με κριτήρια ίδια με αυτά που επιλέγονται συνεργάτες με πλήρη προσόντα στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Η πρόσληψη των συγκεκριμένων συνεργατών έγινε μετά από σχετικές προκηρύξεις. Η εξέλιξη του έργου εποπτεύεται από την Επιστημονική Επιτροπή του έργου που αποτελείται από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Στα πλαίσια του έργου απασχολείται μηχανικός για τον συντονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ επιπλέον υπάρχει και γραμματειακή υποστήριξη.

Η παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων γίνεται δωρεάν από το Διαδίκτυο (χωρίς φυσική παρουσία), μέσω ενός απλού φυλλομετρητή (browser) ιστοσελίδων και διαρκεί 3 μήνες. Επιπλέον, παρέχεται πολυμεσικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Για την προσέλκυση ενδιαφερομένων, σε κάθε κύκλο δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις σε συγκεκριμένες προθεσμίες για μία έως τρεις διδακτικές ενότητες. Για την παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη σύνδεσης με το Διαδίκτυο τεχνολογίας ISDN και επιθυμητή η ύπαρξη σύνδεσης τεχνολογίας ADSL. Για λόγους εύρυθμης διεξαγωγής των κύκλων διδακτικών ενοτήτων, κάθε διδακτική ενότητα παρακολουθείται από περιορισμένο αριθμό ατόμων (15-20).

Η βασική πλατφόρμα που υποστηρίζει τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Blackboard το οποίο έχει εγκατασταθεί στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Η αρχική σελίδα από την οποία υπάρχει πρόσβαση στα μαθήματα είναι http://blackboard.teilam.gr. Επιπλέον στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας είναι εγκατεστημένο το εργαλείο Helix Media Server που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ζωντανού ήχου από τους εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόμενους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία δομείται σε κύκλους διδακτικών ενοτήτων. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και της πλατφόρμας που περιλαμβάνει ερωτηματολόγια και συναντήσεις με τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους.

Οι διδακτικές ενότητες που παρέχονται εξ αποστάσεως έχουν χωριστεί σε τρία επίπεδα βάσει της δυσκολίας των ζητημάτων που διαπραγματεύονται (εισαγωγικά, θεμελιώδη και προχωρημένα-εξειδικευμένα ζητήματα Πληροφορικής) ώστε να προσελκύσουν εκπαιδευόμενους με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και ενδιαφέροντα.

Μια βασική κατεύθυνση του έργου αφορά και τη δημιουργία του Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το Κ.Δ.Ε. αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης των προβλημάτων του εξοπλισμού των εργαστηρίων του Τμήματος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων. Επιπλέον υποστηρίζεται μέσω του Κ.Δ.Ε. και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στους κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται εξ αποστάσεως.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία υποδομής και κέντρου διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως το οποίο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της δια βίου εκπαίδευσης. Το έργο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που έχουν το ζήλο και το ενδιαφέρον να παρακολουθούν κύκλους σπουδών από απόσταση ώστε να εφοδιασθούν με γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να καλύψουν ανάγκες μιας αγοράς που εξελίσσεται συνεχώς.

Στους έμμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου μπορεί να αναφερθεί πρωτίστως ο τοπικός παράγοντας και η περιοχή της Λαμίας διότι με τη δημιουργία ενός τμήματος το οποίο παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, σύγχρονη με τις απαιτήσεις της αγοράς, δημιουργείται σημείο αναφοράς για την προσέλκυση επιστημονικού προσωπικού αλλά και φοιτητών οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να απορροφηθούν είτε στην τοπική αγορά είτε σε δραστηριότητες οι οποίες εξελίσσονται σε κοντινές περιοχές. Ακόμα η απασχόληση αριθμού συνεργατών για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας μάθησης και εκπαίδευσης. Η δημιουργία ακόμα πόλου έλξης για τους νέους υποψήφιους θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων δομών στην εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου όπως επίσης και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές. Επίσης η δραστηριοποίηση του προσωπικού του τμήματος θα συμβάλλει και στην πνευματική αναβάθμιση του τόπου με οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και άλλων ενημερωτικών δραστηριοτήτων.