Έγγραφα

Παραδοτέα

Πακέτο Εργασίας 1

"Αναφορά μελέτης για την εισαγωγή των νέων κύκλων σπουδών", Ιούνιος 2006. PDF

"Aναφορά ανάλυσης των δυνατοτήτων και των απαιτήσεων  για  την  υλοποίηση  της  παροχής  εκπαίδευσης  στους νέους κύκλους σπουδών από απόσταση", Αύγουστος 2006. PDF

 

Πακέτο Εργασίας 2

"Ανάπτυξη / Εγκατάσταση του Λογισμικού για την Υλοποίηση της Συνολικής Υποδομής για την Υποδοχή του Εκπαιδευτικού Υλικού", Δεκέμβριος 2005. PDF

"Αναφορά  Αξιολόγησης  των  Παρεχόμενων Υπηρεσιών", Αύγουστος 2006. PDF

"Προσαρμογή  έντυπου  και  ηλεκτρονικού υλικού - Υλοποίηση / Τυποποίηση σεμιναριακών μαθημάτων", Αύγουστος 2006. PDF

 

Πακέτο Εργασίας 3

Κ. Αντωνής Γ. Φούρλας: "Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.) Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας", Ιούνιος 2006. PDF

"Αναφορά αξιολόγησης του Κ.Δ.Ε.", Αύγουστος 2006. PDF

 

Πακέτο Εργασίας 4

Α. Νατραντούμης, Χ. Σίμος, Σ. Καρκάνης, Π. Λάμψας: "Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Αποτελέσματα Ι", Iούνιος 2008. PDF

Χ. Σίμος, Π. Λάμψας, Σ. Καρκάνης, Α. Νταραντούμης: "Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Αποτελέσματα ΙΙ", Αύγουστος 2008. PDF

Σ. Παπαδάκης:"Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Αξιοποίηση διεθνών τυποποιήσεων για την ανάπτυξη, προσαρμογή, εμπλουτισμό και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων που υποστηρίζεται από ΤΠΕ", Αύγουστος 2008. PDF

Σ. Παπαδάκης: "Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μαθημάτων Εκπαίδευσης από Απόσταση για Ενήλικες", Αύγουστος 2008. PDF

Α. Λιοναράκης: "Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η εκπόνηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης (Διδακτική) των Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από απόσταση", Αύγουστος 2008.   PDF

Α. Λιοναράκης: "Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση – Οδηγός Σχεδιασμού Βίντεο & Πολυμεσικών Εφαρμογών" , Αύγουστος 2008. PDF

 

Πακέτο Εργασίας 5

Κ. Αντωνής Γ. Φούρλας, Δ. Αλεξόπουλος: "Αναφορά για τη λειτουργία του ΚΔΕ", Αύγουστος 2008. PDF

 

 

Μελέτη Επιστημονικού Υπευθύνου

Κ. Αντωνής, Π. Λάμψας, Σ. Καρκάνης: "Μελέτη – Ανάλυση της πορείας του Έργου / Στατιστικά Στοιχεία", Αύγουστος 2008. PDF

 

 

Βοηθητικό Υλικό

Γλωσσάριο

 

 

 

Κεφάλαια σε βιβλία

Πέτρος Λάμψας, Δημήτρης Πρέντζας, Κωνσταντίνος Αντωνής, "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων σε Θέματα Πληροφορικής με Χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών", Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Δια-Βίου Μάθησης και της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές – Τεχνολογικές Μέθοδοι Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κεφάλαιο 9, Εκδόσεις Gutenberg, 2008.

 

 

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

G. Pentaris, K. Antonis, P. Lampsas and S. Papadakis, "Evaluation of combined Collaborative and Problem-based Approach in a Web-based Distance Education Course", Proceedings of the 2008 European LAMS Conference, in Cadiz (Spain), pp. 149-159, 25-27 June, 2008.

 

Κωνσταντίνος Αντωνής, Πέτρος Λάμψας, Δημήτρης Πρέντζας: "Αποτελέσματα από την Υλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης",  4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, 23-25 Νοεμβρίου, 2007, Αθήνα.

 

K. Antonis, P. Lampsas and J. Prentzas, "Adult Distance Learning Using a Web-based Learning Management System: Methodology and Results", 6th International Conference on Web-based Learning (ICWL) 2007, Edinburgh 15-17 August 2007, pp. 240-247.

 

Α. Νιώρας, Θ. Λουκόπουλος, Κ. Αντωνής, Δ. Πρέντζας, Π. Παπάζογλου, Π. Λάμψας, Σ. Καρκάνης, "Εφαρμογή μιας Υβριδικής Μεθόδου Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εργαλείου Blackboard", 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, 11-13 Νοεμβρίου, 2005 Πάτρα.

 

 

 

Downloads

SCORM 2004

eXe (eLearning XHTML Editor Project)

 

 

 

Ερωτηματολόγια προηγούμενων κύκλων (δεν ισχύουν για τον παρόντα!!!)

Για τους εκπαιδευόμενους

Αρχικό ερωτηματολόγιο εκπαιδευομένων: συμπλήρωση κατά την έναρξη των μαθημάτων

Δεύτερο ερωτηματολόγιο εκπαιδευομένων: συμπλήρωση στο μεσοδιάστημα των μαθημάτων

Τελικό ερωτηματολόγιο εκπαιδευομένων: συμπλήρωση στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων

 

Για τους διδάσκοντες

Πρώτο ερωτηματολόγιο διδασκόντων: συμπλήρωση στο μεσοδιάστημα των μαθημάτων

Τελικό ερωτηματολόγιο διδασκόντων: συμπλήρωση στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων